algemene voorwaarden

Als therapeut heb ik bij wet een overeenkomst met je nodig om een behandeling aan te gaan. Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Wanneer je in de praktijk komt met een hulpvraag en ik je ga behandelen, is er sprake van een behandelovereenkomst. In dit document staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je behandeling.  

Algemene voorwaarden behandeling

Ik, Linda Wilmsen (je behandelend therapeut), dien te handelen volgens de beroepscode van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland en wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ik verplicht mij je zo goed en duidelijk mogelijk te informeren in alle fasen van je behandeling. Als cliënt dien je aan mij alle relevante informatie te verstrekken en je medewerking te verlenen, die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede behandeling. Ik mag zonder jouw toestemming geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 

Bij kinderen onder de 12 jaar behandel ik uitsluitend in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Bij kinderen jonger dan 16 jaar sluit ik tijdens het eerste consult een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits beiden het ouderlijk gezag hebben. 

Cliëntendossier

Ik ben verplicht een dossier bij te houden met gegevens over je gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichtingen. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn (WBGO) 20 jaar bewaard. Ik betracht geheimhouding ten aanzien van door jou verstrekte gegevens, die in je dossier worden opgeslagen. Je hebt recht tot inzage in je dossier en om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Voor het vastleggen van je gegevens in een dossier en de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden, vraag ik om je toestemming middels een privacy verklaring. Je hebt het recht om eerder afgegeven toestemmingen ook weer in te trekken. Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen dien je een e-mail te sturen naar info@lindawilmsen.nl. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen. 

Overdracht en nazorg

Ik ben verplicht je door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien je voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan je deze op elk moment van jouw kant beëindigen. Dit ontslaat je echter niet van de financiële verplichting tot betaling van de ontvangen behandeling(en). Als therapeut kan ik de behandeling slechts onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet. In een dergelijke situatie zal ik hulp en adviezen blijven verlenen, totdat je een overeenkomst met een andere therapeut hebt kunnen sluiten. 

Betaling consult

Je gaat akkoord met de actuele tariefstelling zoals vermeld op deze website. Betaling geschiedt contant, via een betaalverzoek of via bankoverschrijving. Het verschuldigde bedrag dient binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn bijgeboekt op de bankrekening van Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga. 

Annuleren of wijzigen afspraak

Je verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te annuleren of te wijzigen. Bij niet verschijnen op een afspraak of te laat annuleren van een afspraak, wordt de helft van de kosten van de gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Je ontvangt dan een factuur die niet te declareren is bij je zorgverzekeraar. Indien ik door omstandigheden mijn afspraak met jou niet kan nakomen, zal ik zo snel mogelijk in overleg met jou een nieuwe afspraak plannen. 

Aansprakelijkheid

Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga. Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga kunnen worden toegerekend. Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Linda Wilmsen | Shiatsu & Yoga geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.